Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Vi som arbetar här!

jonas

JONAS ÖRNBORGDelägare, projektledare, ekolog & naturvårdskonsult

ANSTÄLLD: Sedan starten av bolaget 2009. Arbetat som miljökonsult sedan 2003.

SÄRSKILT INRIKTAD PÅ: Fåglar- inventering, miljöjuridik och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer. Naturvärdesbedömningar, framförallt underlag till MKB och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer.

JONAS är doktor i ekologisk zoologi och gjorde sina doktorsstudier på Zoologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Efter doktorsexamen genomförde Jonas en postdoc. i Frankrike, Montpellier. Studierna handlade framförallt om fåglars ekologi och evolution av signalsystem.

JONAS arbertar med såväl terrester som akvatiskt biologi och med tillståndsfrågor inom ramen för miljöfarlig- och vattenverksamhet enligt miljöbalken. Den terrestra biologin har framförallt inriktat sig på artskyddsfrågor och naturvärdesbedömningar i samband med olika former av exploateringar i naturmiljöer. Inventering, påverkansbedömning och kompensationsåtgärder för grod- och kräldjur har också ingått i Jonas arbetsuppgifter. Jonas har även stor erfarenhet av biologiskt fältarbete, både på land och i vatten under olika förhållanden såväl i Sverige som utomlands (Norge, Syd-Afrika, Kenya, Botswana, Seychellerna och Frankrike). Sammantaget har Jonas arbetat med olika frågeställningar biologi och miljö i olika sammanhang under sammanlagt 16 år. De senaste åren har Jonas arbetat mycket med att ta fram underlag vad avser förekomst av naturvärden, naturvärdesbedömningar, eventuell påverkan samt artskyddsfrågor (i enlighet med Artskyddsförordningen) för MKB gällande miljöfarlig verksamhet (bl.a. vindkraftsetablering). I arbetsuppgifterna har även ingått att arbeta fram och sammanställa olika naturvärden inför framtagandet av kommunala översikts- och detaljplaner. Inom detta arbete ingår inventering och redovisning av data samt framtagande av juridiska underlag och områdesbestämmelser.

JONAS nås på 0704 – 15 79 00

jonas.ornborg(snabel-a)biologiochmiljo.se


 img_8881-2-tina

TINA KYRKANDERDelägare, projektledare, ekolog & naturvårdskonsult

ANSTÄLLD: Sedan starten av bolaget 2009. Arbetat som miljökonsult sedan 2006.

SÄRSKILT INRIKTAD PÅ: Vattenvegetation- inventering av kärlväxter och kransalger, utredning och rådgivning gällande främmande arter, utredningsuppdrag skyddade områden, åtgärder i vattenmiljö, vattenverksamhet.

TINA är limnolog med en magister i biologi och har genomfört sina studier på universitetet i Stockholm och i Göteborg. Hon ansvarar för inventeringar och utredningar i vattenmiljö, vattenverksamhet och arbetet med främmande arter. Tina var med i referensgruppen för kransalger inom åtgärdsprogram för hotade arter (2008 – 2011) och tar fortfarande emot kransalger för artbestämning. Sedan 2009 är hon också medlem i ArtDatabankens expertkommitté för alger som bland annat arbetar med rödlistning. Tina arbetar mycket med främmande arter och har gjort flera utredningar om olika metoders lämplighet avseende bekämpning av framförallt vattenväxter. I flera fall har dessa utredningar gjorts på uppdrag av myndigheter och resulterat i rekommendationer från Naturvårdsverket och HaV.

TINA nås på 0734 – 27 36 35

tina.kyrkander(snabel-a)biologiochmiljo.se


 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ANN BERTILSSONProjektledare, limnolog & naturvårdskonsult

ANSTÄLLD: Sedan 2011. Har även arbetat på Högskolan i Skövde och på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

SÄRSKILT INRIKTAD PÅ: Musslor- inventering, åtgärder och miljöövervakning. ANN har undervisat i GIS (geografiska informationssystem) på högskolenivå. Arbetar mycket med tillståndsfrågor enligt miljöbalken och har stor erfarenhet av inhouse ärendehantering på länsstyrelsen och kommunen. Naturvärdesbedömningar, framförallt underlag till NVI och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer.

ANN är limnolog med en magister i ekologi och har genomfört sina studier på universitetet i Göteborg och Högskolan i Skövde . Hon ansvarar för utredningar i vattenmiljö, uppdrag som vikarierande Naturvårdshandläggare med ärendehantering och framtagande av GIS-underlag. ANN har stor erfarenhet av artbestämning av stormusslor i Sverige och har fått denna kunskap verifierad genom högskolan och Naturhistoriska museet. Hon har också arbetat med flera projekt som handlar om föryngring av stormusslor samt musslornas funktion som miljöindikatorer. Ann har också elfiskecertifikat.

ANN nås på 0725 – 58 74 67

ann.bertilsson(snabel-a)biologiochmiljo.se


britta

BRITTA LIDBERGProjektledare, biolog & naturvårdskonsult

ANSTÄLLD: Sedan 2017. Har även arbetat på Länsstyrelsen i Jönköpings, Norrbottens, Dalarnas, Västernorrlands och Gotlands län.

Mer information om Brittas alla färdigheter kommer snart…

BRITTA nås på 076-835 85 09

britta.lidberg(a:t)biologiochmiljo.se